Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jolarbo laatste update: 14-10-2013

Artikel 1 – Definities

1.1. Opdrachtnemer: Josephus Adrianus Maria Laenen, handelend onder de naam Jolarbo, KvK-nummer 55707777.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep/bedrijf of (publiekrechtelijk) rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

1.3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

2.4. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.5. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden middels een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.

Artikel 3 – Uitvoering in gedeeltes of fasen

3.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende gedeeltes en/of fasen uit te (laten) voeren en periodiek te factureren en/of het aldus uitgevoerde gedeelte of de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren.

3.2. Indien een periodieke factuur dan wel een factuur over een eerder gedeelte of fase zoals hiervoor in lid 1 bedoeld niet tijdig of niet tijdig geheel wordt voldaan, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van (een) volgende gedeelte(n) en/of fase(s) op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Facturatiewegen:

– VCA, RIE, hulp op weg naar certificering 60% bij aanvang en 40% bij gereed

– Opleidingen VCA; materialen en examens dienen voldaan te zijn  voordat het examen plaats vindt en binnen de normale beatalingstermijn van 30 dagen.

– Begeleiding na certificering in principe bij aanvang 100% tenzij anders overeengekomen

– Levering hulp bij invulling handboek (praktisch) 100% bij aanvang.

Artikel 4 – Annulering

4.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2. De werkzaamheden welke nog niet zijn uitgevoerd, zullen voor 50% in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer.

5.2. In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

Artikel 6 – Intellectueel en industrieel eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden of andere materialen zoals syllabi, ontwerpen en offertes en voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Vermenigvuldiging of verspreiding is niet toegestaan. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

7.1. Partijen zijn geheimhouding verplicht met betrekking tot alle op de Overeenkomsten en de diensten betrekking hebbende informatie ten aanzien van derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of diensten zijn betrokken, anders dan in het belang van de te verrichte diensten en behoudens wettelijke verplichtingen wettelijke verplichtingen.

7.2. Indien Opdrachtgever hier toestemming voor geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd – onder meer in het kader van reclame en acquisitie van opdrachten – melding te maken van de opdracht van Opdrachtgever, onder vermelding van de naam van Opdrachtgever en een omschrijving van de aard van de opdracht in algemene bewoordingen.

Artikel 8 – Beëindiging

8.1. In aanvulling op overige bepalingen met betrekking tot beëindiging van deze Overeenkomst zijn partijen gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst –door middel van een aangetekend schrijven- te beëindigen, onverminderd andere aan partijen toekomende rechten uit hoofde van deze Overeenkomst of anderszins, indien:

a) partijen enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;

b) indien één der partijen zijn faillissement aanvraagt, het faillissement door een derde wordt aangevraagd, wordt geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.

8.2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst onder gebruikmaking van artikel 8 lid 1 sub a zal de partij die zijn verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze Overeenkomst, aan de wederpartij vergoeden.

Artikel 9 – Reclame

Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.

10.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

10.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien de schade gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de Opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 – Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Voor detachering van opdrachtnemer wordt 14 dagen aangehouden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.-, tenzij de wet anders bepaalt. Voorts is Opdrachtgever gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

12.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.